600 medewerkers

6 vestigingen

A- Evides Hoofdkantoor
B- Evides - Schiphol
C- Evides Baanhoek (productielocatie)
D- Evides Huijbergen (productielocatie)
E- Evides Industriewater (Centrale Afvalwaterzuivering Botlek)
F- Evides Kantoor Middelburg

Branche

Water t.b.v. Industrie en Consument
Luchttalent contact
Volg ons via:

Wie zijn wij

"Evi­des Wa­ter­be­drijf, on­ge­kend veel­zij­dig"


Wie zich ver­diept in Evi­des Wa­ter­be­drijf komt al gauw tot de ont­dek­king dat er heel wat bij 'water maken' komt kij­ken. Wij zijn dan ook één van de groot­ste wa­ter­be­drij­ven in Ne­der­land. Om je een idee te geven: jaar­lijks le­ve­ren we circa 160 mil­joen m3 drink­wa­ter aan 2,5 mil­joen con­su­men­ten en be­drij­ven in het zui­de­lijk deel van Zuid-Hol­land, in Zee­land en de west­punt van Bra­bant. Ook le­ve­ren we in­du­strie­wa­ter aan grote in­du­strieën. Dit alles doen we met 600 werk­ne­mers, ver­spreid over der­tien pro­duc­tie­lo­ca­ties en twee kan­to­ren. Het hoofd­kan­toor staat in Rot­ter­dam.

Wat doen wij

Om tot een uit­ste­ken­de kwa­li­teit drink­wa­ter te komen maken we ge­bruik van de juis­te tech­no­lo­gieën. Zo zui­ve­ren we het water op ver­schil­len­de lo­ca­ties met be­hulp van ul­tra­vi­o­let licht, een zeer ef­fec­tie­ve en mi­li­eu­vrien­de­lij­ke me­tho­de. Evi­des ge­bruikt di­ver­se bron­nen voor de pro­duc­tie van drink­wa­ter: op­per­vlak­te­wa­ter uit de Maas, grond­wa­ter en duin­wa­ter. Dit ruwe water zui­vert Evi­des op di­ver­se pro­duc­tie­lo­ca­ties in het ver­zor­gings­ge­bied.  Daar­bij zijn we da­ge­lijks bezig met het con­tro­le­ren en on­der­hou­den van ons 13.000 km lei­ding­net. Evi­des In­du­strie­wa­ter is daar­en­te­gen een be­lang­rij­ke spe­ler op de in­ter­na­ti­o­na­le markt voor de zui­ve­ring van in­du­strie- en af­val­wa­ter. Evi­des ont­werpt, bouwt én be­heert zui­ve­rings­in­stal­la­ties voor de che­mi­sche, pe­tro­che­mi­sche, ener­gie- en voe­dings­mid­de­len­in­du­strie. Zoals bij­voor­beeld de af­val­wa­ter­zui­ve­rings­in­stal­la­tie van lucht­ha­ven Schip­hol. Bo­ven­dien werkt Evi­des met de in­ter­na­ti­o­na­le or­ga­ni­sa­tie Vi­tens-Evi­des In­ter­na­ti­o­nal aan drink­wa­ter­pro­jec­ten in Viet­nam, Ghana, Mo­zam­bi­que en Mon­go­lië. Zo dra­gen we bij aan het be­ha­len van de mil­len­ni­um­doel­stel­lin­gen voor schoon drink­wa­ter.

Wat leer jij van ons

Of je nu starter bent of doorstromer, bij Evides komt talent vroeg of laat altijd bovendrijven. Als gerenommeerd bedrijf faciliteren wij onze medewerkers graag bij het op peil brengen en houden van de benodigde competenties. Dat neemt niet weg dat wij loopbaanontwikkeling als een gedeelde verantwoordelijkheid zien. Veel hangt van jezelf af. Als jij wilt groeien, dan geven wij jou die kans.

Waarom ben jij belangrijk voor ons

Evi­des heeft voor­al veel tech­ni­sche func­ties in te vul­len, op mbo- en hbo-ni­veau, en soms op wo-ni­veau. Stu­die­rich­tin­gen waar­aan je kunt den­ken, zijn werk­tuig­bouw­kun­de, elek­tro­tech­niek en mi­li­eu­we­ten­schap­pen. We zijn een sterk groei­end be­drijf en we wil­len graag dat alle ken­nis die we heb­ben, be­hou­den blijft en wordt uit­ge­bouwd. Daar­om zijn we op zoek naar jong ta­lent dat leer­gie­rig en flexi­bel is. Als je bij in­du­strie­wa­ter wilt wer­ken, is een klant­ge­rich­te hou­ding bo­ven­dien on­mis­baar. Ga jij de uit­da­ging met ons aan en wil jij mee­groei­en? Dan zien we jouw sol­li­ci­ta­tie­brief graag te­ge­moet! Neem een kijk­je bij onze ac­tu­e­le va­ca­tu­res.
Adviseur Werving & Selectie
Renee van de Maat

Evides Waterbedrijf

600 medewerkers

6 vestigingen

A- Evides Hoofdkantoor
B- Evides - Schiphol
C- Evides Baanhoek (productielocatie)
D- Evides Huijbergen (productielocatie)
E- Evides Industriewater (Centrale Afvalwaterzuivering Botlek)
F- Evides Kantoor Middelburg

Branche

Water t.b.v. Industrie en Consument